Algemene richtlijnen

Beschermingbewind/ Curatele/ Budgetbeheer/Budgetcoaching

Artikel 1
1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: MetRespect. Fruithof 27, 8256 AP Biddinghuizen Kamer van Koophandel: 55605354 CBP (College Bescherming Privacygegevens) nummer: m1515785
1.2 Onder cliŽnt wordt verstaan: iedere persoon die door de rechtbank onder beschermingsbewind / mentorschap of curatele is gesteld, waarbij MetRespect is benoemd tot beschermingsbewindvoerder / mentor of curator. Onder cliŽnt wordt ook verstaan degene die een schriftelijke overeenkomst met MetRespect is aangegaan voor budgetbeheer.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene richtlijnen zijn van toepassing bij budgetbeheer op alle overeenkomsten gesloten tussen cliŽnt en opdrachtnemer. Bij bewindvoering / mentorschap en curatele is de beschikking leidend.
2.2 Opdrachtnemer lid van een Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders
2.3 Met betrekking tot alle geschillen die ontstaan ter zake van overeenkomsten, is er een klachtenprocedure ter beschikking.
De klachtenprocedure wordt tijdens het intakegesprek besproken met cliŽnt en vervolgens achtergelaten bij de cliŽnt. Deze staat ook op de site vermeld.

Artikel 3 Geheimhoudingsverplichting en gegevensverstrekking
3.1 Bij budgetbeheer machtigt cliŽnt opdrachtnemer, middels een ondertekend volmacht, alle relevante werkzaamheden voortvloeiend uit de overeenkomst uit te voeren.
3.2 Gegevens van cliŽnt worden opgenomen in het geautomatiseerd systeem van opdrachtnemer.
3.3 Op deze persoonsregistratie is de Wet Bescherming persoonsgegevens van toepassing.
3.4 Opdrachtnemer respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt.

Artikel 4 Werkzaamheden die door opdrachtnemer voor cliŽnt worden gedaan bij Beschermingsbewind/ Budgetbeheer/Curatele
4.1 Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit:
- Inventariseren van inkomsten, uitgaven, vermogen en eventuele schulden
- Opstellen van een overzicht inkomsten en uitgaven (budget plan)
- Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties/instellingen
- Met volmacht of beschikking wijzigen van relevante gegevens bij dezelfde instanties/instellingen
- Openen van een beheer- en leefgeldrekening op naam van cliŽnt
- Aanvragen relevante toeslagen om het inkomen van cliŽnt te optimaliseren
- Aanvragen kwijtschelding lokale belastingen
- Verzorgen van de jaarlijkse belastingaangifte (box 1)
- Aanvragen bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering, indien van toepassing
- Doorbetalen van de vaste lasten, zoals opgesteld in het budget plan
-Als doorbetaling van de vaste lasten niet lukt, hierover contact opnemen met cliŽnt
- Het uitvoeren van administratieve taken die voortvloeien uit overeenkomst of beschikking
- Postverwerking
- Informeren en adviseren bij juridische zaken
- Het maandelijks versturen van een overzicht van inkomsten en uitgaven aan cliŽnt
- Afleggen jaarlijkse rekening en verantwoording aan de rechtbank bij beschermingsbewind / mentorschap of curatele (geldt niet voor budgetbeheer)
4.2 Er wordt door opdrachtnemer geen schuldregeling gedaan, indien nodig. Wel zal opdrachtnemer cliŽnt doorgeleiden naar de betreffende instantie en cliŽnt blijven begeleiden in het vervolgtraject.
4.3 Als er werkzaamheden zijn die niet tot de standaard werkzaamheden behoren en/of waar
gespecialiseerde kennis voor nodig is, dan kan opdrachtnemer een derde inschakelen.
4.4 De werkzaamheden voor bewindvoering, mentorschap en curatele worden gedaan volgens de richtlijnen voor bewindvoerder / mentor en curator. Deze richtlijnen zijn te lezen op www.rechtspraak.nl

Artikel 5 Verplichtingen cliŽnt
5.1 CliŽnt geeft bij beschermingsbewind, curatele en budgetbeheer volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, uitgaven, schulden en alle lopende betalingsverplichtingen, evenals van zijn vermogen en het saldo van alle bank- en/of girorekeningen die op zijn naam zijn gesteld.
5.2 CliŽnt is verplicht wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiŽle sfeer per direct aan opdrachtnemer mee te delen.
5.3a CliŽnt blijft zelf verantwoordelijk voor zijn financiŽle verplichtingen aangaande inkomsten en uitgaven.
Een beschermingsbewind maakt de cliŽnt niet handelingsonbekwaam, doch slechts handelingsonbevoegd.
5.3b Bij curatele is de cliŽnt handelingsonbekwaam. Handelingsonbekwaam is iemand die niet in staat is zelfstandig beslissingen te nemen, welke leiden tot verplichtingen (rechtshandelingen). Handelingsonbekwaam zijn: minderjarigen, volwassenen met een verstandelijke beperking of psychiatrische ziekte, onder curatele gestelden en wilsonbekwamen, opgenomen in een gesloten setting.
5.4 CliŽnt verplicht zich tegenover opdrachtnemer om geen (nieuwe) schulden en/of andere verplichtingen aan te gaan dan nadat opdrachtnemer hierover vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend. Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of in stand houden van een rood stand op een bankrekening en/of girorekening.
5.5 De opdrachtnemer stelt in samenspraak met cliŽnt dan wel de hulpverlener een budgetoverzicht op. De inkomsten en uitgaven vormen hiervoor de basis.
5.6 Bij het opstellen van dit overzicht dienen inkomsten en uitgaven van cliŽnt met elkaar in evenwicht te zijn. Bij het opstellen van het overzicht dienen in ieder geval, bij voorrang, de betaling van de kosten van de opdrachtnemer, de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen te worden gewaarborgd. Voor zover deze kosten een niet maandelijks karakter hebben, wordt door de opdrachtnemer hiervoor gereserveerd.
5.7 Indien de opdrachtnemer en cliŽnt geen overeenstemming bereiken over de inhoud van het financieel plan, bepaalt opdrachtnemer de inhoud van het plan. Wijzigingen in het budgetplan kunnen door de opdrachtnemer worden aangebracht, indien dit noodzakelijk is voor de continuÔteit. Wijzigingen die te maken hebben met de periodieke aanpassingen van de vaste lasten en het inkomen worden door opdrachtnemer doorgevoerd in het budgetplan.
5.8 CliŽnt zorgt ervoor dat alle relevante correspondentie wekelijks per post wordt door gestuurd naar opdrachtnemer, zodat er een goed financieel beheer kan worden gevoerd. Opdrachtnemer verzoekt aan alle instanties, waar cliŽnt betrekkingen mee heeft, om alle correspondentie in de toekomst rechtstreeks aan opdrachtnemer te zenden.
5.9 CliŽnt dient altijd bereikbaar te zijn. Dit mag telefonisch, per mail, app of schriftelijk
5.10 Er zal door cliŽnt, op welke manier dan ook, geen beledigingen, dreigingen of andere soortgelijke gedragsuitingen naar opdrachtnemer en/of medewerkers gedaan worden.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Indien er sprake is van een omstandigheid en/of een nalaten, die leidt tot aansprakelijkheid van opdrachtnemer, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) van opdrachtnemer wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het ter zake met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar overeengekomen eigen risico.
6.2 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en/of nalatigheid van derden, waarvan opdrachtnemer diensten/producten afneemt en/of naar heeft doorverwezen.
6.3 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer, door het verzwijgen van relevante informatie door cliŽnt, schade wordt geleden door cliŽnt. Ook is iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitgesloten, indien cliŽnt verplichtingen aangaat zonder medeweten en toestemming van opdrachtnemer.

Artikel 7 Kosten beschermingsbewind
7.1 Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de tarieven en taken vastgesteld, zoals die voor professionele beschermingsbewind / mentorschap en curatele gelden. Deze tarieven worden jaarlijks geÔndexeerd in overeenstemming met een door de Minister van Justitie vastgesteld percentage. De op dat moment vastgestelde tarieven worden door MetRespect gehanteerd. De tarieven zijn vastgelegd in de tarievenlijst, die tijdens het intakegesprek aan cliŽnt wordt overhandigd en besproken. Ook is de tarievenlijst terug te vinden op www.metrespect.eu
7.2 Werkzaamheden die niet onder de standaardtaken vallen zullen in rekening worden gebracht voor een door het Ministerie vastgesteld uurtarief. CliŽnt zal van te voren worden ingelicht, indien er bijkomende werkzaamheden zijn.
7.3 Inkomens- en situatie afhankelijk zal een aanvraag vergoeding middels bijzondere bijstand van de bewindvoerdervergoeding bij de betreffende gemeente worden ingediend.

Artikel 8 Bankrekeningen
8.1 Na de uitspraak van de rechtbank tot onderbewindstelling of curatele, zal opdrachtnemer zo spoedig mogelijk een bankrekening openen op naam van rechthebbende. De rekening wordt beheerd door opdrachtnemer. Er wordt een leefgeldrekening gekoppeld aan de beheerrekening van de cliŽnt.
8.2 Alle inkomsten en uitgaven worden beheerd door opdrachtnemer. Het leefgeld zal wekelijks worden overgemaakt op de leefgeldrekening gekoppeld aan de beheerrekening.
8.3 Opdrachtnemer werkt volgens de wettelijke bepalingen en regels, zoals deze gelden voor het openen en beheren van rekeningnummers bij de bank, waar de opdrachtnemer de rekeningen opent.
8.4 Beheerskosten van de rekeningnummer(s) komen voor rekening van cliŽnt.

Artikel 9 Klachtenprocedure
9.1 Indien er klachten of bezwaren zijn tegen opdrachtnemer en/of medewerkers dient in eerst instantie gehandeld te worden volgens de door opdrachtnemer ter beschikking gestelde klachtenprocedure.
9.2 De klachtenprocedure wordt bij cliŽnt besproken tijdens en achtergelaten na het intakegesprek.

Artikel 10 Opheffing van het bewind of wijziging bewindvoerder
10.1 Een verzoek tot opheffing van het bewind of wijziging bewindvoerder kan worden ingediend bij de verantwoordelijke rechtbank. De rechter zal vervolgens beoordelen of er wordt overgegaan tot opheffing van het bewind dan wel een wijziging van de bewindvoerder.

Artikel 11 Wijzigingen of aanvullingen van de algemene richtlijnen
11.1 De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om deze algemene richtlijnen te wijzigen. CliŽnt stellen wij hiervan schriftelijk op de hoogte.
11.2 Indien cliŽnt niet kan instemmen met de wijzigingen of aanvulling, dan dient cliŽnt dit bij budgetbeheer binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar te maken. Na het verstrijken van deze termijn wordt cliŽnt geacht in te stemmen met de aanvulling of wijziging. Bij beschermingsbewind / mentorschap en curatele is de beschikking en de daaruit vloeiende werkzaamheden altijd leidend
11.3 Deze Algemene richtlijnen treden in werking op 01-01-2012 en gelden tot wijziging of aanvulling op deze voorwaarden.

Op 16-07-2017 is de naam term Algemene Voorwaarden gewijzigd in Algemene Richtlijnen. Dit omdat MetRespect voor budgetbeheer wel Algemene Voorwaarden mag hanteren, maar bij beschermingsbewind / mentorschap en curatele is de beschikking van de Rechtbank altijd leidend en worden de werkzaamheden verricht zo deze te vinden zijn op: www.rechtspraak.nl